• Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Ranibizumab

RANIVISIO®

Informace pro pacienty a zdravotnické pracovníky

Informace poskytované na této stránce slouží k obecným účelům a jejich cílem je pomoci ke správnému a bezpečnému používání přípravku RANIVISIO (ranibizumab). Jejich účelem je zajistit, aby byli pacienti a zdravotničtí pracovníci seznámeni s požadavky na používání přípravku RANIVISIO a mohli je zvážit.

Informace týkající se přípravku, které jsou uváděny v tomto dokumentu, podléhají schválení místními příslušnými orgány.

 

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.
Podrobnosti o hlášení najdete na www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Případně můžete nežádoucí účinky oznámit e-mailem na adresu: PV@midas-pharma.com