Příručka pro terapii lékem

RANIVISIO

(ranibizumab)

▼ Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Proč mi byl předepsán léčivý přípravek RANIVISIO?

Ranivisio obsahuje léčivou látku ranibizumab, která patří do skupiny léků nazývaných antineovaskularizační látky. Přípravek Ranivisio podává lékař do oka injekčně („intravitreální injekce“) k léčbě neovaskulární (vlhké) formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), diabetického makulárního edému (DME), proliferativní diabetické retinopatie (PDR), okluze retinální vény (RVO) a choroidální neovaskularizace (CNV).

Látka zvaná vaskulární endoteliální růstový faktor A (VEGF-A) je příčinou růstu krevních cév v oku. Tím, že se přípravek Ranivisio naváže naVEGF-Afaktor, zablokuje jeho účinek a sníží růst abnormálních krevních cév při výše uvedenýchdiagnózách, a tak snižuje prosakovánítekutinnebokrvedooka.

Jak se přípravek Ranivisio podává?

 • Ranivisio je podáván vaším oftalmologem (očním lékařem) injekční formou do oka.
 • Je normální, že se člověk takových injekcí bojí, ale pacienti uváděli, že většinou je injekce téměř bezbolestná a zní to hůře, než to ve skutečnosti je.

Co se stane během mé návštěvy?

 • Je důležité, abyste svému lékaři ještě před aplikací přípravku Ranivisio sdělili následující:
  • Pokud cítíte jakoukoliv bolest v oku nebo oční dyskomfort, máte rozmazané vidění, vidíte před očima malé částečky nebo pozorujete zvýšenou citlivost na světlo, protože se může jednat o známky zánětu nebo infekce.
  • Všechny Vaše známé alergie na léčivé přípravky.
  • Jestliže jste prodělali mrtvici nebo jste zaznamenali dočasné známky mrtvice (slabost nebo paralýza končetin nebo tváře, obtížné mluvení nebo porozumění).
 • Sdělte svému lékaři, pokud berete nebo jste nedávno brali jakékoliv jiné léky, včetně léků bez předpisu.
 • Lékař nebo sestra poté:
  • Přikryje vaši tvář a oblast kolem oka pomocí speciální roušky.
  • Vyčistí vaše oko a kůži okolo něj.
  • Podrží vaše oko tak, abyste nemrkali.
  • Znecitliví vaše oko pomocí anestetika, aby zákrok nebolel.
 • Lékař poté aplikuje injekci do bílé části vašeho oka. Při aplikaci injekce můžete cítit malý tlak.

Po léčbě

 • Poaplikaci injekceprovedeVášlékař určitá oční vyšetření.Ta mohou zahrnovat měření tlaku uvnitř oka.
 • Někdy se po intravitreální injekci léku, jako je přípravek Ranivisio, může objevit následující:
  • Méně častý, ale závažný zánět v oku nazývaný endoftalmitida.
  • Méně závažný nitrooční zánět.
  • Přechodné zvýšení nitroočního tlaku. Toto zvýšeníje časté, ale obvykle nemá žádné příznaky.
 • Může dojít k odchlípení sítnice (časté) nebo natržení sítnice (časté).

Je důležité ihned kontaktovat Vašeho lékaře, pokud se u vás objeví kterýkoli z následujících příznaků:

 • Bolest
 • Citlivost na světlo/slzení
 • Nateklá víčka nebo jiný otok
 • Zvětšující se zarudnutí
 • Rozostřené, zkreslené vidění nebo náhlá ztráta zraku
 • Světelné záblesky
 • Vidíte mušky, černé tečky nebo barevné kruhy

Co mohu po léčbě dělat?

 • Po injekci může dojít k přechodnému zhoršení vidění (například rozmazané vidění). Neřiďte ani neobsluhujte stroje, dokud tyto nežádoucí účinky trvají.
 • Proaktivně informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud si všimnete jakýchkoliv změn vidění.
 • Je důležité dodržet plán návštěv, který Vám doporučil lékař.

Jak nahlásit nežádoucí účinek léčivého přípravku?

Přehled nežádoucích účinků v této příručce není úplný a je třeba se seznámit i s možnými dalšími nežádoucími účinky, jejichž výčet naleznete v Příbalové Informaci pro pacienta, kterou obdržíte společně s touto příručkou. Příbalovou informaci pro pacienta lze také vyhledat na http://www.olecich.cz po zadán ínázvu léčivého přípravku pod zkratkou PIL.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedenyv příbalové informaci. Nežádoucí účinkymůžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Podrobnostiohlášenínajdetena: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz.
Je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 

Pro přístup ke zvukovému formátu nebo ke stažení této příručky použijte tuto webovou adresu.