Politika ochrany soukromí

Pro společnost Midas Pharma GmbH (dále jen „společnost Midas, „my“, „nás“) je ochrana vašich osobních údajů velmi důležitá. To se týká zejména zpráv o nežádoucích účincích léků. Tato politika ochrany soukromí uvádí veškeré relevantní informace k otázkám, které z vašich osobních údajů (dále jen „vaše údaje“) společnost Midas zpracovává, když prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na těchto webových stránkách („Kontaktujte nás“), popř. e-mailem nebo telefonicky nahlásíte nežádoucí účinky nebo když od nás budete požadovat informace e-mailem.

1. Účel zpracování osobních údajů

Nahlášením nežádoucích účinků nám pomáháte získávat více informací o bezpečnosti tohoto léku. Vaše údaje shromažďujeme pouze v rozsahu nutném k tomu, abychom splnili své zákonné závazky o zaznamenávání nahlášených nežádoucích účinků. Vaše údaje ukládáme v naší databázi. Než budou předány příslušným úřadům, budou vaše údaje anonymizovány.

Pokud od nás budete požadovat informace o našem produktu (Ranibizumab)(dále jen „produkt“) e-mailem, budou vaše údaje zpracovány, abychom vám mohli poštou zaslat požadované informace.

2. Právní základ

Pokud jste nahlásili nežádoucí účinky, vaše údaje budou zpracovány na základě ustanovení § 6, odst.1 c), ve spojení s § 9, odst.2 i), nařízení (EU) 2016/679 („GDPR - Obecné nařízení o ochraně údajů“).

Pokud požadujete informace o produktu, vaše údaje budou zpracovány na základě ustanovení § 6, odst.1 f), GDPR.

Máte-li trvalé bydliště ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“), na zpracování vašich údajů se rovněž vztahují ustanovení zákona o ochraně údajů z roku 2018.

3. Údaje z protokolu

3.1 Logy

Použijete-li naše webové stránky k nahlášení nežádoucích účinků, některé údaje, včetně údajů zasílaných prohlížečem (např. IP adresa, cookies, dříve navštívená stránka, čas a datum a zobrazený obsah) se (dočasně) ukládají v tzv. logu.

Pokud jsou tyto údaje osobními údaji, společnost Midas je použije bez vašeho výslovného souhlasu pouze pokud jejich použití bude nutné k tomu, abyste mohli používat naše stránky, popř. k posouzení nebo uplatňování vašich práv nebo práv třetích stran v případě porušení právních předpisů nebo podmínek použití těchto webových stránek.

3.2 Cookies

Naše společnost využívá cookies (malé textové soubory ukládané ve vašem koncovém zařízení), které jsou z technických důvodů nutné k provozu těchto webových stránek (dále jen „nezbytné cookies“).

Nezbytné cookies jsou nutné k tomu, aby tyto webové stránky správně fungovaly. Cookies zajišťují použitelnost webových stránek tím, že zajišťují základní funkce, např. navigaci na stránkách, přístup do chráněných částí stránek, popř. jazyková nastavení. Vzhledem k jejich významu pro fungování webových stránek nelze používání těchto druhů cookies zakázat.

Nezbytné cookies, které využíváme k provozu těchto webových stránek:

  • Iwcc (cookie pro ochranu údajů, který uchovává výběr cookies po dobu 1 roku)

4. Integrace externích služeb

Do našich webových stránek jsou integrovány externí služby nebo obsah. Pokud takovou službu od třetí strany využijete nebo si zobrazíte obsah třetí strany, z technických důvodů dojde mezi vámi a příslušným poskytovatelem k výměně dat.

Dále platí, že poskytovatel příslušného obsahu nebo služby může vaše údaje zpracovávat pro vlastní účely. .Služby nebo obsah od poskytovatelů, u kterých víme, že pro své účely zpracovávají údaje, jsme nastavili dle našich nejlepších znalostí tak, aby nedocházelo ke komunikaci za jiným účelem než je zobrazování obsahu nebo služeb na našich webových stránkách, popř. k této komunikaci docházelo pouze pokud se aktivně rozhodnete příslušné služby využít. Nicméně platí, že nemáme kontrolu nad údaji shromažďovanými třetími stranami a nad způsobem jejich zpracování, proto nemůžeme spolehlivě prohlásit, k jakému účelu a v jakém rozsahu se vaše údaje zpracovávají.

Využíváme tyto externí služby:

Readspeaker

Readspeaker je funkce hlasitého čtení obsahu internetu, která byla implementována proto, aby poskytovala přístup na naše webové stránky i osobám s handicapem.

Readspeaker funguje následovně:

Obsah, který bude hlasitě čten, je odeslán webovým prohlížečem klienta (POST) nebo nahrán ze serverů Readspeakeru (GET). Záleží to na zvoleném druhu implementace.  Data se odesílají zašifrovaným kanálem s využitím HTTPS (TLS >=1.2).

Obsah se zpracovává interně na portálu, kde se převádí na řeč. Poté se pošle zpět do prohlížeče uživatele odkaz, který přesměruje prohlížeč na naše servery, které vytvořily zvukový soubor.

Tento postup nevyžaduje trvale uchovávat textový obsah, data se uchovávají pouze dočasně během vytváření zvukového souboru a využívání tohoto souboru uživatelem.

Readspeaker využívá dva druhy cookies:

  • Relační cookie, který určí, zda se skript načetl při načtení stránky. Tento cookie se nazývá "_rspkrLoadCore”. Cookie se nastaví po aktivaci Readspeakeru. Tento cookie sděluje Readspeakeru, že uživatel aktivoval na stránce Readspeaker. Po skončení relace se relační cookie vymaže.
  • Cookie nazývaný „ReadSpeakerSettings“. Tento cookie má nastavenu délku existence 360000000 ms (tj. cca 4 dny), lze ji však změnit v nastavení parametru "general.cookieLifetime". Tento cookie se používá k uchovávání nastavení jednotlivých uživatelů, aby nemuseli opakovaně zadávat svá preferovaná nastavení webReaderu na každé stránce, kterou navštíví.

Všechny externí služby uvedené v článku 4 se používají v zájmu optimální prezentace našich online nabídek. Jedná se o legitimní zájem ve smyslu § 6, odst. 1 f, GDPR.

5. Výmaz údajů

Vaše údaje uchováváme po dobu vyžadovanou zákonem v souvislosti se zprávami o nežádoucích účincích. Pokud uplatníte své právo nesouhlasu se zpracováním údajů, shromážděné údaje včas smažeme, pokud to bude přípustné s ohledem na současné závazky o uchovávání a ukládání údajů v souvislosti s nahlášenými nežádoucími účinky.

Pokud požadujete informace o produktu, vaše údaje uchováme do doby, než vám požadované informace zašleme, a po zákonem požadovanou dobu. Pokud uplatníte své právo nesouhlasu se zpracováním údajů, shromážděné údaje včas smažeme.

6. Přenos údajů třetím stranám

V zákonem požadovaném rozsahu budou vaše údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s nahlášením nežádoucích účinků, předány v anonymizované podobě příslušným úřadům. Pokud se tyto úřady nenacházejí v členských státech EU, přenos údajů bude proveden v souladu s § 49, odst. 1 d, GDPR. 

Máte-li trvalé bydliště ve Spojeném království a požádáte-li o informace o produktu e-mailem, budou vaše údaje předány zpracovateli údajů ve Spojeném království. Zpracovatel údajů zpracuje vaše údaje v souladu s ustanoveními § 28 GDPR a zákona o ochraně údajů z roku 2018.

7. Právo na informace a odvolání souhlasu

7.1 Právo na informace

Máte právo vyžádat si informace o vašich údajích, které uchováváme. Pokud jste nám vaše údaje poskytli na základě smlouvy nebo souhlasu, máte právo tyto údaje požadovat ve strojově čitelné podobě. Jsou-li vaše údaje přenášeny do státu mimo EU, který nezajišťuje odpovídající ochranu, můžete si vyžádat text smlouvy, která zajišťuje odpovídající ochranu vašich údajů.

Svůj souhlas s uchováním vámi poskytnutých kontaktních údajů můžete kdykoliv odvolat, aniž by vás to v budoucnosti znevýhodnilo.

7.2 Právo nesouhlasu se zpracováním údajů

Můžete požadovat opravu vašich údajů nebo omezení zpracování vašich údajů. Těmto požadavkům týkajícím se vašich údajů vyhovíme, vyjma případů, kdy zákon opravu nebo omezení zpracování údajů neumožňuje.

7.3 Kontakt

Máte-li jakékoliv dotazy k využití vašich údajů nebo k této politice ochrany soukromí, popř. chcete-li uplatnit svá práva, můžete nás kdykoliv kontaktovat, popř. se můžete obrátit přímo na našeho zástupce pro ochranu osobních údajů:

Midas Pharma GmbH
- Zástupce pro ochranu osobních údajů -
Rheinstrasse 49
D-55218 Ingelheim on the Rhine

E-mail: dataprotection[at]midas-pharma.com

Příslušný kontrolní úřad

Kontrolní úřad, který dohlíží na společnost Midas s ohledem na ochranu osobních údajů (dále jen „kontrolní úřad“):

The State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information of Rhineland-Palatinate
(Státní komisař pro ochranu osobních údajů a svobodu informací Porýní-Falcka).

Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

E-mail: postoffice[at]datenschutz.rlp.de

Máte-li obavy týkající se způsobu, jakým společnost Midas zpracovává vaše osobní údaje, máte právo kdykoliv kontaktovat tento kontrolní úřad.

 

Přehled