Podmínky používání internetových stránek

Pokud v těchto podmínkách není výslovně uvedeno jinak, platí, že veškerý obsah těchto internetových stránek je vlastnictvím společnosti Midas Pharma GmbH (dále jen „Midas“) a je chráněn autorským právem. Používání dokumentů z těchto stránek je povoleno za předpokladu,

  1. že u nich bude uvedeno upozornění na autorská práva a tato informace o povolení;
  2. dokumenty z těchto webových stránek mohou být používány pouze pro informativní, mediální a nekomerční nebo osobní účely a nesmějí být reprodukovány nebo zpřístupňovány na jakémkoli síťovém počítači ani zveřejňovány v komerčních médiích a
  3. nesmějí v nich být prováděny žádné změny. Používání k jakýmkoli jiným účelům je výslovně zakázáno. Proti porušení těchto podmínek se společnost Midas bude bránit soudní cestou.

 

Výše udělené povolení nezahrnuje použití jakýchkoli grafických prvků nebo grafické podoby internetových stránek midas-pharma.com. Jednotlivé prvky použité na těchto internetových stránkách jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou, zákony na ochranu designových prvků a na ochranu proti nekalé soutěži a dalšími právními předpisy a nesmí být kopírovány ani napodobovány, ať jako celek, nebo částečně. Ochranné známky, chráněné designové prvky, loga, grafické prvky, zvukové záznamy nebo obrazy z jakékoli internetové stránky společnosti Midas nesmějí být reprodukovány nebo dále přenášeny bez výslovného souhlasu společnosti Midas.

Veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v těchto podmínkách, jsou vyhrazena.

 

Upozornění na ochrannou známku

Grafická podoba loga „Midas“ i název „Midas“, ať je uveden tučným písmem a společně se symbolem ochranné známky ®, či nikoli, jsou registrované známky společnosti Midas. S výjimkou případů povolených v těchto podmínkách je používání těchto obchodních známek, názvu společnosti „Midas“ a loga společnosti zakázáno a může představovat porušení zákonných předpisů. Veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v těchto podmínkách, jsou vyhrazena.

 

Obecné vyloučení odpovědnosti

Společnost Midas vynakládá veškeré přiměřené úsilí na to, aby informace obsažené na těchto internetových stránkách byly přesné a aktuální. Společnost však nečiní žádná prohlášení o vhodnosti informací obsažených v dokumentech a souvisejících grafických materiálech zveřejněných na těchto stránkách pro jakýkoli účel. Veškeré takové dokumenty a související grafické prvky jsou poskytovány „tak, jak leží“ bez jakýchkoli záruk. Společnost Midas se ve vztahu k těmto informacím tímto zříká všech záruk a podmínek, včetně všech předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, vlastnictví a neporušení práv a předpisů. Přístup k těmto informacím a jejich využívání je na vlastní riziko uživatele.

Dokumenty a související grafické materiály zveřejněné na tomto serveru mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Informace na těchto internetových stránkách jsou pravidelně doplňovány. Společnost Midas je oprávněna dokumenty a služby popisované na těchto stránkách kdykoli vylepšovat a/nebo měnit.

 

Odkazy na stránky třetích stran

Některé odkazy na těchto internetových stránkách umožňují opustit stránky společnosti Midas a navštívit externí internetové stránky. Pokud není v upozornění externí webové stránky uvedeno jinak, nejsou stránky, na něž vedou odkazy, pod kontrolou společnosti Midas a společnost Midas NENESE odpovědnost za obsah takových stránek nebo za jakýkoli odkaz obsažený na takových stránkách, ani za jakékoli změny nebo aktualizace takových stránek. Midas NENESE odpovědnost za internetové vysílání nebo jiné způsoby přenosu ze stránek, na které vedou odkazy. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a zařazení jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost Midas příslušné stránky podporuje.

 

Dokumenty a služby dostupné na těchto internetových stránkách

Společnost Midas ani žádná z jejích přidružených společností v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli zvláštní, nepřímé nebo následné škody ani za škody vzniklé v důsledku výpadku používání, ztráty dat nebo zisku, ať už na základě smlouvy či z důvodu nedbalosti nebo jiného protiprávního jednání, vzniklé v důsledku používání nebo praktické aplikace dokumentů, poskytování či neposkytování služeb nebo informací dostupných na těchto internetových stránkách nebo v souvislosti s nimi.

 

Přehled