• Informácie pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov

Ranibizumab

RANIVISIO®

Informácie pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov

Informácie uvedené na tejto stránke sú určené na všeobecné účely a ich cieľom je podporiť správne a bezpečné používanie lieku RANIVISIO (ranibizumab). Jej cieľom je zabezpečiť, aby pacienti a zdravotnícki pracovníci poznali a zvážili požiadavky na používanie lieku RANIVISIO.

Informácie týkajúce sa výrobku uvedené v tomto dokumente podliehajú schváleniu miestnymi orgánmi.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak spozorujete akékoľvek vedľajšie účinky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. Týka sa to aj všetkých možných vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v príbalovej informácii.

Hlásením vedľajších účinkov môžete pomôcť poskytnúť viac informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Alternatívne môžete nahlásiť vedľajšie účinky e-mailom na adresu: pharmacovigilance@midas-pharma.com

Spracovanie údajov je v súlade s právnymi požiadavkami. Ďalšie informácie nájdete tu.