Podmienky používania tejto webovej lokality

Ak nie je v týchto podmienkach výslovne uvedené inak, všetok obsah na tejto lokalite je majetkom spoločnosti Midas Pharma GmbH („Midas“) a ako taký je chránený autorskými právami. Povolenie na používanie dokumentov na tejto webovej lokalite sa udeľuje, ak

  1. sa zobrazí oznámenie o autorských právach aj toto oznámenie o povolení,
  2. použitie takýchto dokumentov na tejto lokalite slúži výlučne na informačné, mediálne a nekomerčné alebo osobné použitie, tieto dokumenty nebudú kopírované ani zverejnené v žiadnom sieťovom počítači ani vysielať v komerčných médiách a
  3. dokumenty nebudú ani žiadnym spôsobom upravené. Použitie na akýkoľvek iný účel sa výslovne zakazuje. Porušenia bude spoločnosť Midas riešiť súdnou cestou.

 

Uvedené povolenie nezahŕňa použitie akéhokoľvek dizajnu alebo rozloženia webovej lokality midas-pharma.com. Prvky tejto webovej lokality sú chránené autorskými právami, obchodným vzhľadom, ochrannou známkou, právnymi predpismi o hospodárskej súťaži a ďalšími právnymi predpismi a nesmú sa kopírovať ani napodobňovať ako celok ani čiastočne. Žiadna ochranná známka, obchodný vzhľad, logo, grafika, zvuk ani obrázok z webovej lokality spoločnosti Midas sa nesmú kopírovať ani ďalej šíriť, ak to spoločnosť Midas výslovne nepovolí.

Všetky práva, ktoré v týchto podmienkach nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

 

Oznámenie o ochrannej známke

Dizajn loga „Midas“, ako aj pojem „Midas“, či už hrubým písmom alebo použitý spolu so symbolom ochrannej známky ®, sú registrované ochranné známky spoločnosti Midas. Použitie týchto ochranných známok, názvu spoločnosti „Midas“ a loga spoločnosti, okrem prípadov povolených v týchto podmienkach, sa výslovne zakazuje a môže predstavovať porušenie právnych predpisov. Všetky práva, ktoré v týchto podmienkach nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

Všeobecné zrieknutie sa zodpovednosti

Vynaložili sme všetko primerané úsilie, aby boli informácie zahrnuté na tejto webovej lokalite presné a aktuálne. Spoločnosť Midas však žiadnom spôsobom nevyhlasuje, že sú informácie obsiahnuté v dokumentoch a súvisiacich grafických materiáloch vydaných na tejto lokalite vhodné na akýkoľvek účel. Všetky takéto dokumenty a súvisiace grafické materiály sa poskytujú „tak, ako sú“, a bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Midas sa týmto zrieka všetkých záruk a podmienok týkajúcich sa takýchto informácií vrátane všetkých predpokladaných záruk a podmienok predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, vlastníckeho práva a neporušovania práv. Akýkoľvek prístup k takémuto obsahu a jeho použitie sa preto vykonáva na vlastné riziko používateľa.

Dokumenty a súvisiace grafické materiály vydané na tomto serveri môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. Informácie na tejto lokalite sa pravidelne menia. Spoločnosť Midas môže dokumenty a služby opísané v týchto podmienkach kedykoľvek zdokonaľovať a/alebo meniť.

Odkazy na lokality tretích strán

Niektoré odkazy na tejto webovej lokalite vám umožnia opustiť webovú lokalitu spoločnosti Midas a prejsť na externé webové lokality. Ak v tiráži na externej webovej lokalite nie je uvedené inak, spoločnosť Midas nekontroluje prepojené lokality a NENESIE zodpovednosť za obsah ani žiadny odkaz uvedený na takejto prepojenej lokalite, ako ani za žiadne zmeny alebo aktualizácie takýchto lokalít. Spoločnosť Midas NENESIE zodpovednosť za vysielanie na webe ani žiadnu inú formu prenosu prijímanú z akejkoľvek prepojenej lokality. Tieto odkazy sa vám poskytujú len pre vaše pohodlie, pričom uvedenie akéhokoľvek odkazu neznamená, že spoločnosť Midas danú lokalitu propaguje.

Dokumenty a služby dostupné na tejto webovej lokalite

Spoločnosť Midas ani žiadna z jej pridružených spoločností nenesú zodpovednosť za žiadne špeciálne, nepriame ani následné škody alebo akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku straty používania, údajov alebo ziskov, či už v rámci zmluvného konania, nedbanlivosti alebo iného protiprávneho konania, vyplývajúce z používania alebo výkonu, dokumentov, poskytovania alebo neposkytovania služieb a informácií dostupných na tejto lokalite alebo v súvislosti s nimi.

 

Prehľad