Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre spoločnosť Midas Pharma GmbH (ďalej ako „Midas“, „my“ alebo „nás“) hlavnou prioritou. Platí to najmä v súvislosti s hláseniami nežiaducich účinkov liekov. Tieto zásady ochrany osobných údajov vám poskytujú všetky dôležité informácie týkajúce sa spôsobu spracúvania vašich osobných údajov (ďalej ako „vaše údaje“) v spoločnosti Midas, keď nahlásite nežiaduce účinky prostredníctvom nášho kontaktného formulára (ďalej ako „spojte sa s nami“) na tejto webovej lokalite, ako aj e-mailom alebo telefonicky alebo keď nás e-mailom požiadate o informácie.

1. Účel spracúvania údajov

Nahlásením nežiaducich účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. Vaše údaje získavame len v rozsahu nevyhnutnom na to, aby sme si mohli plniť naše zákonné povinnosti týkajúce sa zaznamenávania nahlásených nežiaducich účinkov. Vaše údaje budeme uchovávať v databáze. Skôr ako vaše údaje prenesieme kompetentným orgánom, pseudonymizujeme ich.

Ak nás e-mailom požiadate o poskytnutie informácií o našom produkte (Ranibizumab) (ďalej ako „produkt“), vaše údaje spracujeme, aby sme vám mohli e-mailom zaslať požadované informácie.

2. Právny základ

Ak ste nahlásili nežiaduce účinky, vaše údaje sa spracujú na základe ustanovení čl. 6, ods. 1, písm. c) v spojení s čl. 9, ods. 2, písm. i) nariadenia (EÚ) 2016/679 (ďalej ako „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ alebo „GDPR“).

Ak ste požiadali o informácie o produkte, vaše údaje sa spracujú na základe ustanovení čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR.

Ak máte bydlisko v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej ako „Spojené kráľovstvo“), na spracúvanie vašich údajov sa budú vzťahovať aj ustanovenia zákona o ochrane údajov z roku 2018.

3. Údaje denníka

3.1 Súbory denníka

Ak nežiaduce účinky nahlasujete prostredníctvom našej webovej lokality, niektoré údaje vrátane údajov odosielaných prehliadačom (napr. IP adresa, súbory cookie, predchádzajúca webová lokalita, čas a dátum, zobrazený obsah) sa (dočasne) uložia v takzvaných súboroch denníka.

Pokiaľ sú tieto údaje osobnými údajmi, spoločnosť Midas ich bez vášho výslovného súhlasu použije len v prípade, ak je takéto použitie nevyhnutné pre vaše používanie našej webovej lokality alebo na kontrolu a ustanovenie našich práv alebo práv tretích strán v prípade porušenia právnych predpisov alebo podmienok používania tejto webovej lokality.

3.2 Súbory cookie

Používame súbory cookie (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom koncovom zariadení), ktoré sú technicky nevyhnutné na fungovanie tejto webovej lokality (ďalej ako „nevyhnutné súbory cookie“).

Nevyhnutné súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej lokality. Takéto súbory cookie umožňujú používanie webovej lokality tak, že zabezpečujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke, prístup k zabezpečeným oblastiam webovej lokality a jazykové nastavenia. Vzhľadom na ich význam pre fungovanie webovej lokality nemôžete použitie týchto typov súborov cookie odmietnuť.

Nevyhnutné súbory cookie, ktoré používame na poskytovanie tejto webovej lokality, zahŕňajú:

  • Iwcc (súbor cookie na ochranu údajov, ktorý ukladá výber súborov cookie, platnosť: 1 rok)

4. Začlenenie externých služieb

Do našej webovej lokality začleňujeme externé služby alebo obsah. Keď takúto službu použijete alebo keď sa vám zobrazí obsah tretej strany, medzi vami a príslušným poskytovateľom sa z technických dôvodov vymieňajú komunikačné údaje.

Poskytovateľ príslušného obsahu alebo služieb môže navyše spracúvať vaše údaje na vlastné účely. Služby a obsah od poskytovateľov, o ktorých je známe, že spracúvajú údaje na vlastne účely, sme podľa nášho najlepšieho vedomia konfigurovali tak, aby buď nedochádzalo ku komunikácii na iné účely ako zobrazenie obsahu alebo služieb na našej webovej lokalite, alebo aby sa komunikácia uskutočnila len vtedy, keď sa aktívne rozhodnete príslušnú službu použiť. Keďže však nemáme kontrolu nad údajmi, ktoré tretie strany získavajú, ani nad spôsobom, akým ich budú spracúvať, nemôžeme vám poskytnúť žiadne spoľahlivé informácie o účele a rozsahu spracúvania vašich údajov.

Používame tieto externé služby:

Readspeaker

Readspeaker je funkcia čítania internetového obsahu nahlas, ktorá je začlenená s cieľom zabezpečiť bezbariérový prístup k našej webovej lokalite.

Readspeaker funguje takto:

Obsah, ktorý sa má prečítať nahlas, sa buď odošle z webového prehliadača klienta (POST), alebo sa načíta zo serverov Readspeaker (GET). Závisí to od vybraného typu začlenenia.  Údaje sa odosielajú prostredníctvom šifrovaného kanála pomocou protokolu HTTPS (TLS >= 1.2).

Obsah sa spracúva interne na lokalite, aby sa konvertoval na reč. Po dokončení sa používateľovi odošle presmerovanie, aby webový prehliadač prešiel na naše servery, ktoré vygenerovali zvukový súbor.

Tento úkon nevyžaduje trvalé uloženie textového obsahu. Údaje sa ukladajú len dočasne počas vytvárania zvukového súboru a používania tohto zvukového súboru používateľom.

Readspeaker používa dva súbory cookie:

  • Relačný súbor cookie, ktorý určuje, či sa pri načítaní stránky načítali aj skripty. Tento súbor cookie sa nazýva „_rspkrLoadCore“. Súbor cookie sa uloží po aktivácii funkcie Readspeaker. Tento súbor cookie sa používa, aby funkcii Readspeaker oznámil, že používateľ aktivoval Readspeaker na stránke. Relačný súbor cookie sa po uplynutí relácie odstráni.
  • Súbor cookie s názvom „ReadSpeakerSettings“. Tento súbor cookie má predvolenú životnosť 360 000 000 ms (t. j. približne 4 dni), tá sa však dá upraviť v konfigurácii „general.cookieLifetime“. Tento súbor cookie sa používa na ukladanie nastavení jednotlivých používateľov, aby nemuseli opakovane nastavovať svoje preferované nastavenia webovej čítačky na každej stránke, ktorú navštívia.

Všetky externé služby z časti 4 sa používajú v záujme poskytovania optimalizovanej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f) GDPR.

5. Odstránenie údajov

Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako to vyžadujú právne predpisy v súvislosti a spojení s hláseniami nežiaducich účinkov. Ak si uplatňujete svoje právo namietať voči spracúvaniu údajov, získané údaje bez zbytočných odkladov odstránime v prípustnom rozsahu vzhľadom na existujúce povinnosti držby zachovania a uchovávania údajov v súvislosti s nahlásenými nežiaducimi účinkami.

Ak ste požiadali o informácie o produkte, vaše údaje budeme uchovávať, kým vám nezašleme vyžiadané informácie a pokiaľ je to vyžadované právnymi predpismi. Ak si uplatňujete svoje právo namietať voči spracúvaniu údajov, získané údaje bez zbytočných odkladov odstránime.

6. Prenos údajov tretím stranám

V rozsahu vyžadovanom právnymi predpismi budú vaše údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s hláseniami nežiaducich účinkov, prenesené kompetentným orgánom v pseudonymizovanej forme. Ak sa tieto kompetentné orgány nenachádzajú v členských štátoch EÚ, prenos príslušných údajov sa uskutoční v súlade s čl. 49, ods. 1, písm. d) GDPR. 

Ak máte bydlisko v Spojenom kráľovstve a e-mailom požiadate o informácie o produkte, vaše údaje sa prenesú sprostredkovateľovi údajov v Spojenom kráľovstve. Sprostredkovateľ údajov vaše údaje spracuje v súlade s ustanoveniami uvedenými v čl. 28 GDPR a v zákone o ochrane údajov z roku 2018.

7. Právo na informácie a odvolanie

7.1 Právo na informácie

Máte právo požiadať o informácie o vašich údajoch, ktoré uchovávame. Ak ste vaše údaje poskytli na základe zmluvy alebo súhlasu, máte právo na získanie týchto údajov v strojovo čitateľnom formáte. Ak sa vaše údaje prenesú do krajiny mimo EÚ, ktorá neposkytuje primeraný stupeň zabezpečenia, môžete požiadať o kópiu zmluvy, ktorá primeraný stupeň ochrany vašich údajov zaisťuje.

Svoj súhlas s kontaktnými údajmi, ktoré ste nahlásili, môžete kedykoľvek a bez žiadneho znevýhodnenia odvolať s účinnosťou do budúcnosti.

7.2 Právo namietať

Môžete požiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania vašich údajov. Takýmto žiadostiam o opravu alebo obmedzenie spracúvania vašich údajov vyhovieme, ak takéto obmedzenie alebo opravu nezakazujú právne predpisy.

7.3 Kontaktné údaje

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho používania vašich údajov alebo týchto zásad ochrany osobných údajov alebo ak by ste si chceli uplatniť svoje práva, kedykoľvek sa môžete spojiť priamo so zodpovednou osobou v našej spoločnosti:

Midas Pharma GmbH
- Zodpovedná osoba -
Rheinstrasse 49
D-55218 Ingelheim am Rhein

E-mail: dataprotection@midas-pharma.com

Kompetentný dozorný orgán

Dozorný orgán zodpovedný za spoločnosť Midas v súvislosti s ochranou údajov (ďalej ako „dozorný orgán“):

Štátny komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií pre Porýnie-Falcko.
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

E-mail: postoffice@datenschutz.rlp.de

Ak máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov v spoločnosti Midas, kedykoľvek sa môžete obrátiť na dozorný orgán.

 

Prehľad