• Informacije za bolesnike i zdravstvene djelatnike

Ranibizumab

RANIVISIO®

Informacije za bolesnike i zdravstvene djelatnike

Informacije navedene na ovoj stranici predviđene su za opće namjene i njihov je cilj pružiti podršku ispravnoj i sigurnoj uporabi lijeka RANIVISIO (ranibizumab). Njihova je namjena osigurati da bolesnici i zdravstveni djelatnici budu svjesni zahtjeva i da ih uzmu u obzir pri korištenju lijeka RANIVISIO.

Ovdje sadržane informacije koje se odnose na proizvod podliježu odobrenju lokalnih nadležnih tijela.

Ovaj edukacijski materijal, kao i informacije o ovom lijeku, možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) www.halmed.hr u dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.

Prijava nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri. To uključuje sve moguće nuspojave koje nisu navedene u uputi o lijeku.

Prijavljivanjem nuspojava možete pomoći u pružanju detaljnijih informacija o sigurnosti ovog lijeka.

Molimo prijavite svaku sumnju na nuspojavu lijeka putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), web stranice: www.halmed.hr ili potražite aplikaciju HALMED putem Google Play ili Apple App Storea.

Nuspojave možete prijaviti i e-poštom na adresu: pharmacovigilance@midas-pharma.com 

Obrada podataka je u skladu sa zakonskim zahtjevima. Dodatne informacije možete pronaći ovdje.