Warunki korzystania z witryny

Jeśli w niniejszych warunkach wyraźnie nie wskazano inaczej, cała treść niniejszej witryny stanowi własność spółki Midas Pharma GmbH („Midas”) i jako taka jest chroniona prawem autorskim. Zezwala się na korzystanie z dokumentów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem zamieszczenia zarówno informacji o prawach autorskich, jak i niniejszej informacji o zezwoleniu, korzystania z dokumentów zamieszczonych w niniejszej witrynie wyłącznie do celów informacyjnych, medialnych i niekomercyjnych lub osobistych, bez kopiowania i wprowadzania do jakiejkolwiek sieci komputerowej oraz nadawania w mediach komercyjnych, oraz niedokonywania zmian w dokumentach. Wyraźnie zakazuje się korzystania z witryny do jakichkolwiek innych celów. Naruszenia tego zakazu będą ścigane przez Midas.

Zezwolenie udzielone powyżej nie obejmuje korzystania z projektu lub układu witryny midas-pharma.com. Elementy tej witryny są chronione ze względu na prawa autorskie, wygląd zewnętrzny, znaki towarowe, przepisy o nieuczciwej konkurencji i inne przepisy oraz nie mogą być kopiowane ani naśladowane w całości lub części. Zakazuje się kopiowania lub retransmitowania znaków towarowych, wyglądu zewnętrznego, logo, grafik, dźwięków lub obrazów z dowolnej witryny Midas, chyba że uzyskano wyraźne pozwolenie Midas.

Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie niniejszymi Warunkami pozostają zastrzeżone.

Informacja o znakach towarowych

Projekt logo „Midas” oraz nazwa „Midas”, niezależnie od tego, czy jest wyróżniona pogrubieniem, czy używana wraz z symbolem znaku towarowego ®, stanowi zastrzeżony znak towarowy Midas. Wyraźnie zakazuje się korzystania z tych znaków towarowych, firmy spółki „Midas” i logo spółki z wyjątkiem zakresu dozwolonego w niniejszych warunkach, a takie korzystanie może być sprzeczne z prawem. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie niniejszymi Warunkami pozostają zastrzeżone.

Ogólne wyłączenie odpowiedzialności

Dołożono wszystkich zasadnych starań, aby witryna zawierała dokładne i aktualne informacje. Midas nie składa jednak żadnych oświadczeń dotyczących przydatności informacji zawartych w opublikowanych w witrynie dokumentach i powiązanych z nimi grafikach do jakichkolwiek celów. Wszystkie takie dokumenty i powiązane z nimi grafiki przekazywane są w aktualnym stanie i bez jakiegokolwiek rodzaju gwarancji. Midas niniejszym wyłącza wszystkie gwarancje i warunki dotyczące tych informacji, w tym domyślne gwarancje i warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw osób trzecich. Dostęp do i korzystanie z treści witryny odbywa się na ryzyko własne użytkownika.

Opublikowane na serwerze dokumenty i powiązane z nimi grafiki mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne. Do informacji zamieszczonych w warunkach okresowo dodawane są zmiany. Midas może w dowolnym momencie dokonywać ulepszeń i zmian dokumentów lub usług opisanych w niniejszych warunkach.

Łącza do witryn osób trzecich

Niektóre łącza znajdujące się w niniejszej witrynie pozwalają opuścić witrynę Midas i przejść do witryn zewnętrznych. Jeśli w informacji prawnej witryny zewnętrznej nie wskazano inaczej, powiązane witryny nie znajdują się pod kontrolą Midas, a firma Midas NIE JEST odpowiedzialna za treść takiej witryny ani znajdujące się w niej łącza, jak również za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje takich witryn. Midas NIE odpowiada za webcasting ani transmisję w jakiejkolwiek innej postaci odbieraną z powiązanej witryny. Łącza do witryn są świadczone dla wygody użytkownika, a zamieszczenie łącza nie oznacza poparcia danej witryny przez Midas.

Dokumenty i usługi dostępne w tej witrynie

Midas i wszystkie spółki powiązane z nią nie odpowiadają w żadnym wypadku za jakiekolwiek szkody szczególne, pośrednie lub wynikowe ani za jakiekolwiek szkody wynikające z niemożności korzystania, utraty danych lub zysków, czy to na podstawie umowy, w wyniku niedbalstwa lub innego deliktu, które powstały wskutek korzystania z lub wykonywania dokumentów, wykonywania świadczenia lub nieświadczenia usług bądź informacji dostępnych w niniejszej witrynie albo są związane z powyższymi sytuacjami.

 

Informacje ogólne