Privacybeleid

Voor Midas Pharma GmbH (hierna ‘Midas’, ‘wij’ of ‘ons’) is de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst belangrijk. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen. In het onderstaande privacybeleid vindt u alle relevante informatie over welke van uw persoonsgegevens (‘Uw Gegevens’) door Midas worden verwerkt, als u via ons contactformulier (‘Contact’) op deze website, per e-mail of per telefoon bijwerkingen meldt of als u ons via e-mail om informatie vraagt.

1. Doel van de gegevensverwerking

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel. Wij verzamelen Uw Gegevens alleen voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen bij het registreren van gemelde bijwerkingen. Uw Gegevens worden door ons opgeslagen in een databank. Ze worden gepseudonimiseerd, voordat ze aan de bevoegde autoriteiten worden doorgegeven.

Als u via e-mail informatie over ons product (Ranibizumab) (‘Product’) vraagt, worden Uw Gegevens door ons verwerkt om uw aanvraag per e-mail te kunnen beantwoorden.

2. Rechtsgrondslag

Als u bijwerkingen hebt gemeld, worden Uw Gegevens verwerkt op basis van de bepalingen van artikel 6, lid 1, punt c) in combinatie met artikel 9, lid 2, punt i) van Verordening (EU) 2016/679 (‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’).

Als u informatie over het product hebt aangevraagd, worden uw gegevens verwerkt op basis van de bepalingen van artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

Als u inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (‘Verenigd Koninkrijk’), gelden ook de bepalingen van de Data Protection Act 2018 voor de verwerking van Uw Gegevens.

3. Protocolgegevens

3.1 Logbestanden

Als u onze website gebruikt om bijwerkingen te melden, worden bepaalde gegevens, zoals gegevens die door de browser worden verzonden (bijv. IP-adres, cookies, vorige website, tijd en datum, weergegeven content), (tijdelijk) opgeslagen in zogenaamde logbestanden.

Als het persoonsgegevens betreft, gebruikt Midas deze gegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming alleen voor zover dit noodzakelijk is om het gebruik van onze website voor u mogelijk te maken of om onze rechten of de rechten van derden te controleren en uit te oefenen, indien wettelijke voorschriften of de gebruiksvoorwaarden van deze website geschonden zijn.

3.2 Cookies

Wij gebruiken cookies (kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen) die technisch noodzakelijk zijn voor de werking van deze website (‘Functionele Cookies’).

Functionele Cookies zijn vereist om de website goed te laten functioneren. Dergelijke cookies maken een website bruikbaar met behulp van basisfuncties, zoals paginanavigatie, toegang tot beveiligde gedeelten van de website of taalinstellingen. Gezien hun rol bij het functioneren van de website, kunt u het gebruik van deze cookies niet weigeren.

Functionele Cookies die voor onze website worden gebruikt, zijn onder andere:

  • Iwcc (cookie voor gegevensbescherming, die de selectie van cookies opslaat; duur: 1 jaar)

4. Integratie van externe diensten

Wij integreren externe diensten of content op onze website. Als u gebruikmaakt van een dergelijke dienst of als content van derden aan u wordt getoond, worden om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen u en de betreffende aanbieder.

Bovendien kan de aanbieder van deze content of dienst Uw Gegevens voor eigen doeleinden verwerken. De diensten of content van aanbieders waarvan bekend is dat zij gegevens voor eigen doeleinden verwerken, hebben wij naar ons beste weten zo geconfigureerd, dat geen andere communicatie plaatsvindt dan voor de weergave van de content of diensten op onze website, of dat communicatie alleen plaatsvindt, als u actief beslist om van de betreffende diensten gebruik te maken. Omdat wij echter geen controle hebben over welke gegevens door derden worden verzameld en hoe deze door hen worden verwerkt, kunnen wij geen betrouwbare informatie verstrekken over het doel en de omvang hiervan.

Wij maken gebruik van de volgende externe diensten:

ReadSpeaker

ReadSpeaker is een voorleesfunctie voor internetcontent waarmee wij onze website drempelvrij toegankelijk maken.

ReadSpeaker werkt als volgt:

De voor te lezen content wordt door de webbrowser van de client verstuurd (POST) of van de servers van ReadSpeaker geladen (GET). Dit wordt bepaald door de gekozen implementatiewijze. De gegevens worden via een versleuteld kanaal met HTTPS (TLS >=1.2) verstuurd.

De content wordt ter plaatse intern verwerkt, om deze in spraak om te zetten. Zodra dit is gebeurd, wordt een redirect naar de gebruiker teruggestuurd, om de webbrowser door te verwijzen naar onze servers die het audiobestand hebben gegenereerd.

Hierbij hoeft geen tekstinhoud permanent te worden opgeslagen. De gegevens worden slechts tijdelijk opgeslagen tijdens de aanmaak van het audiobestand en het gebruik ervan door de gebruiker.

ReadSpeaker gebruikt twee cookies:

  • Een sessiecookie die bepaalt of het script geladen is, wanneer de pagina geladen is. Deze cookie heet ‘_rspkrLoadCore’ en wordt ingesteld nadat ReadSpeaker is geactiveerd. De cookie wordt gebruikt om ReadSpeaker te melden dat een gebruiker de voorleesfunctie op een pagina heeft geactiveerd. De sessiecookie wordt na afloop van de sessie verwijderd.
  • Een cookie met de naam ‘ReadSpeakerSettings’. Deze cookie heeft een standaard levensduur van 360.000.000 ms (ongeveer 4 dagen), die kan worden gewijzigd met de configuratie ‘general.cookieLifetime’. Hij wordt gebruikt om de instellingen van individuele gebruikers op te slaan, zodat ze niet op elke pagina die ze bezoeken, opnieuw hun voorkeuren voor webReader hoeven in te stellen.

Alle onder punt 4 vermelde externe diensten worden gebruikt voor een optimale presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, punt f) AVG.

5. Wissing van gegevens

Wij bewaren Uw Gegevens zo lang als wettelijk voorgeschreven is in het kader van en in verband met de melding van bijwerkingen. Als u gebruikmaakt van uw recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking, zullen wij de verzamelde gegevens tijdig wissen, voor zover dit toelaatbaar is volgens de bestaande bewaar- en opslagplichten voor meldingen van bijwerkingen.

Als u informatie over het Product hebt aangevraagd, worden Uw Gegevens door ons bewaard, tot de informatie naar u is verstuurd en zo lang als wettelijk is voorgeschreven. Als u gebruikmaakt van uw recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking, zullen wij de verzamelde gegevens tijdig wissen.

6. Doorgifte van gegevens aan derden

Als de wet dit vereist, worden Uw Gegevens die u ons hebt verstrekt in het kader van uw melding van bijwerkingen, in gepseudonimiseerde vorm aan de bevoegde autoriteiten doorgegeven. Als de bevoegde autoriteiten niet in een EU-lidstaat zijn gevestigd, worden de betreffende gegevens doorgegeven volgens artikel 49, lid 1, punt d) AVG. 

Als u inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk en via e-mail informatie over het product aanvraagt, worden Uw Gegevens doorgegeven aan een gegevensverwerker binnen het Verenigd Koninkrijk. Uw Gegevens worden door de gegevensverwerker verwerkt volgens de bepalingen in artikel 28 AVG en de Data Protection Act 2018.

7. Recht op informatie en intrekking

7.1 Recht op informatie

U hebt het recht om informatie op te vragen over Uw Gegevens die door ons zijn opgeslagen. Als u Uw Gegevens op basis van een overeenkomst of toestemming hebt verstrekt, hebt u het recht deze gegevens in een machineleesbare vorm te verkrijgen. Als Uw Gegevens worden doorgegeven aan een land buiten de EU zonder adequate gegevensbescherming, kunt u een kopie opvragen van de overeenkomst die de adequate bescherming van Uw Gegevens garandeert.

U kunt elke toestemming in verband met door u opgegeven contactgegevens te allen tijde voor de toekomst intrekken, zonder dat dit nadelige gevolgen voor u heeft.

7.2 Recht van bezwaar

U kunt verzoeken om Uw Gegevens te corrigeren of de verwerking ervan te beperken. Wij voldoen aan dergelijke verzoeken, tenzij de beperking van de verwerking of de correctie wettelijk niet is toegestaan.

7.3 Contact

Als u vragen hebt over dit privacybeleid en hoe wij Uw Gegevens gebruiken, of als u wilt gebruikmaken van uw rechten, kunt u te allen tijde bij ons terecht of rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Midas Pharma GmbH
– Data Protection Officer –
Rheinstrasse 49
D-55218 Ingelheim am Rhein

E-mail: dataprotection[at]midas-pharma.com

Bevoegde toezichthoudende autoriteit

De toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor Midas met betrekking tot gegevensbescherming (‘toezichthoudende autoriteit’):

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
(de commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie van de Duitse deelstaat Rijnland-Palts)

Hintere Bleiche 34
D-55116 Mainz

E-mail: poststelle[at]datenschutz.rlp.de

Als u bezorgd bent over de manier waarop uw persoonsgegevens door Midas worden verwerkt, kunt u te allen tijde contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit.

 

Overzicht