Gebruiksvoorwaarden van deze website

Tenzij hierin uitdrukkelijk anders aangegeven, is alle inhoud op deze webe eigendom van Midas Pharma GmbH (“Midas”) en dergelijke inhoud is auteursrechtelijk beschermd. Toestemming om documenten van deze website te gebruiken wordt verleend, op voorwaarde dat:

  1. zowel de copyrightmelding als deze toestemmingsverklaring worden opgenomen,
  2. het gebruik van dergelijke documenten van deze site is alleen voor informatief, media- en niet-commercieel of persoonlijk gebruik en zal niet worden gekopieerd of gepost op een netwerkcomputer of uitgezonden in commerciële media, en
  3. er worden geen wijzigingen in documenten aangebracht. Gebruik voor enig ander doel is uitdrukkelijk verboden. Overtredingen zullen worden vervolgd door Midas.

De hierboven gegeven toestemming omvat niet het gebruik van enig ontwerp of lay-out van de midas-pharma.com website. Elementen van deze websites zijn beschermd door auteursrechten, handelsstijlen, handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere wetten en mogen geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd. Geen enkel handelsmerk, verwijzing naar een handelsmerk, logo, afbeelding, geluid of afbeelding van een Midas-website mag worden gekopieerd of opnieuw worden verzonden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door Midas.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Handelsmerkkennisgeving

Het ontwerp van het "Midas"-logo en de term "Midas", al dan niet in vet gedrukte letters of gebruikt met het handelsmerksymbool ®, zijn geregistreerde handelsmerken van Midas. Het gebruik van deze handelsmerken, van de bedrijfsnaam “Midas” en het bedrijfslogo, behalve zoals hierin toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en kan in strijd zijn met de wet. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

Algemene disclaimer

Alle redelijke inspanningen zijn geleverd om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen. Midas doet echter geen uitspraken over de geschiktheid van de informatie in de documenten en gerelateerde afbeeldingen die op deze site zijn gepubliceerd voor welk doel dan ook. Al dergelijke documenten en gerelateerde afbeeldingen worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige vorm van garantie. Midas doet hierbij afstand van alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, inclusief alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendomsrecht en niet-inbreuk. Alle toegang en gebruik van alsmede de inhoud daarvan is voor eigen risico van de gebruiker.

De documenten en gerelateerde afbeeldingen die op deze server worden gepubliceerd, kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen worden regelmatig toegevoegd aan de informatie hierin. Midas kan te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de hierin beschreven documenten of diensten.

Links naar sites van derden

Door op bepaalde links op deze website te klikken, verlaat u de website van Midas en komt u op externe websites. Indien niet anders aangegeven in de opdruk van de externe website, worden de gelinkte sites niet beheerd door Midas en is Midas NIET verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke gelinkte site of enige link op een dergelijke gelinkte site, dan wel enige wijzigingen of updates van dergelijke sites. Midas IS NIET verantwoordelijk voor webcasting of enige andere vorm van overdracht vanaf een gelinkte site. Deze links worden u alleen voor gebruiksgemak aangeboden en het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Midas van de respectieve site.

Documenten en diensten beschikbaar op deze website

In geen geval kan Midas of een van haar gelieerde bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor enige speciale, indirecte of gevolgschade of welke schade dan ook als gevolg van verlies van gebruik, gegevens of winst, hetzij in een contractuele actie, door nalatigheid of andere onrechtmatige actie, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik of de uitvoering van documenten, het leveren van of het niet verlenen van diensten of informatie die beschikbaar is op deze site.

 

Overzicht