Dataskyddspolicy

För Midas Pharma GmbH (nedan "Midas", "vi" eller "oss") är skyddet av dina personuppgifter prioriterat.  Detta gäller i synnerhet i samband med rapporter om biverkningar hos läkemedel. Följande dataskyddspolicy ger dig all relevant information i frågor som rör vilka av dina personuppgifter ("dina data") som behandlas av Midas när biverkningar rapporteras av dig via vårt kontaktformulär ("kontakta oss") på denna webbplats eller via e-post eller telefon eller när du ber om information från oss via e-post.

1. Syfte med databehandlingen

Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att informera om säkerheten hos detta läkemedel. Vi samlar in dina data endast i nödvändig utsträckning, så att vi kan uppfylla våra juridiska skyldigheter avseende registreringen av rapporterade biverkningar. Dina data lagras av oss i en databas. Dina data pseudonymiseras innan de överförs till ansvariga myndigheter.

Om du söker information om vår produkt (Ranibizumab) (“produkt”) från oss via e-post, behandlas dina data av oss så att vi kan skicka dig den begärda informationen via e-post.

2. Rättslig grund

Om du har rapporterat biverkningar behandlas dina data på basis av bestämmelserna i art. 6 (1) c) i samband med art. 9 (2) i) förordningen (EU) 2016/679 (“General Data Protection Regulation” eller “GDPR”).

Om du har begärt information om produkten behandlas dina data på basis av bestämmelserna i art. 6 (1) f) GDPR.

Om är bosatt i Storbritannien och Nordirland (“United Kingdom”), gäller även bestämmelserna i Data Protection Act 2018 för behandling av dina data.

3. Protokolldata

3.1 Loggfiler

Om du använder vår webbplats för att rapportera biverkningar, visa uppgifter, inkl. data skickade av webbläsaren (t.ex. IP-adress, cookies, föregående webbplats, tid och datum, visat innehåll), lagras (temporärt) i s.k. loggfiler.

I den mån dessa data är personuppgifter använder Midas dem utan ditt uttryckliga samtycke endast om denna användning är nödvändig för att du skall kunna använda vår webbplats, eller för att kontrollera och tillförsäkra våra eller tredjeparts rättigheter i händelse av en överträdelse av juridiska föreskrifter eller användningsvillkoren för denna webbplats.

3.2 Cookies

Vi använder cookies (små textfiler som lagras i din enhet) som är tekniskt nödvändiga för driften av denna webbplats (“nödvändiga cookies”).

Nödvändiga cookies behövs för att webbplatsen skall fungera korrekt. Sådana cookies gör en webbplats användbar genom att tillhandahålla grundfunktioner såsom sidnavigering och åtkomst till skyddade delar av webbplatsen eller till språkinställningar. Eftersom dessa cookies är viktiga för att webbplatsen skall fungera går det inte att avvisa denna typ av cookies.

Till de nödvändiga cookies som vi använder för att tillhandahålla denna webbplats räknas:

  • Iwcc (dataskyddscookie som lagrar valet av cookies; tidslängd: 1 år)

4. Integration av externa tjänster

Vi integrerar externa tjänster eller innehåll på vår webbplats. När du använder en sådan tjänst eller om tredjepartsinnehåll visas, byts kommunikationsdata ut av tekniska skäl mellan dig och resp. operatör.

Dessutom kan operatören av resp. innehåll eller tjänst komma att behandla dina data i egna syften. Vi har enligt bästa förmåga konfigurerat tjänster eller innehåll från operatörer som vi vet behandlar data i egna syften, på sådant sätt att kommunikation i andra syften än visning av innehåll eller tjänster på vår webbplats inte äger rum, eller att kommunikation äger rum endast när du aktivt väljer att använda resp. tjänster. Men eftersom vi inte har kontroll över data som samlas in av tredjepart och över behandlingen av dessa data äger rum, kan vi inte lämna någon tillförlitlig information om syftet med och omfattningen av behandlingen av dina data.

Vi använder oss av följande externa tjänster:

Readspeaker

Readspeaker är en högläsningsfunktion för internetinnehåll som har implementerats för att ge en barriärfri åtkomst till vår webbplats.

Readspeaker fungerar så här:

Det innehåll som skall läsas upp högt skickas antingen av klientens webbläsare (POST) eller läses in från Readspeaker's servrar (GET). Detta är avhängigt av den valda implementeringen. Data skickas via en krypterad kanal med hjälp av HTTPS (TLS >=1.2).

Innehållet bearbetas internt lokalt för att omvandla det till tal. När detta har skett skickas en återlänkning tillbaka till användaren vilken länkar om webbläsaren till våra servrar som genererade ljudfilen.

Detta kräver inte att något textinnehåll lagras permanent; data lagras endast temporärt under uppläggningen av ljudfilen och användningen av samma ljudfil genom användaren.

Readspeaker använder två cookies:

  • En sessionscookie som bestämmer om skriptet läses in när sidan läses in. Denna cookie kallas "_rspkrLoadCore”. Cookien placeras efter att Readspeaker har aktiverats. Denna cookie används för att tala om för Readspeaker att en användare har aktiverat Readspeaker på en sida. Sessionscookien raderas när sessionen löper ut.
  • En cookie som kallas "ReadSpeakerSettings". Denna cookie har en standardlivslängd på 360000000 ms (d.v.s. ca 4 dagar), vilken kan ändras i konfigurationen "general.cookieLifetime". Denna cookie används för att lagra inställningarna för enskilda användare så att de inte behöver återange sina önskade webbläsarinställningar på varje sida de navigerar till.

Alla externa tjänster som anges i avsnitt 4 används i intresse av en optimerad presentation av våra interneterbjudanden. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

5. Radering av data

Vi sparar dina data så länge som krävs i lagstiftningen inom ramen för och i anslutning till rapporter om biverkningar. Om du utövar din rätt att invända mot databehandlingen raderar vi de insamlade data snarast möjligt, i den mån som detta är tillåtet med hänsyn till befintlig kvarhållnings- och lagringsskyldigheterna i samband med rapporterade biverkningar.

Om du har begärt information om produkten sparas dina uppgifter av oss tills att informationen har skickats till dig och så länge sm krävs i lagstiftningen. Om du utövar din rätt till invändning mot databehandlingen raderar vi de insamlade data snarast möjligt.

6. Överföring av data till tredjepart

I den utsträckning som lagen kräver överförs dina data, som du har lämnat till oss i samband med din rapport om biverkningar, till den ansvariga myndigheten i pseudonymiserad form. Om dessa ansvariga myndigheter inte befinner sig i EU-medlemsstater sker överföringen av resp. data enligt art. 49 avsn. 1 lit. d GDPR. 

Om du är bosatt i Storbritannien och begär information om produkten via e-post, överförs dina data till ett personuppgiftsbiträde inom Storbritannien. Dina data behandlas av personuppgiftsbiträdet enligt bestämmelserna i art. 28 GDPR samt Data Protection Act 2018.

7. Rätt till information och återkallelse

7.1 Rätt till information

Du har rätt att begära information om de uppgifter som lagras av oss. Om du har lämnat dina data på basis av ett avtal eller samtycke, har du rätt att få dessa uppgifter i ett maskinläsbart format. Om dina uppgifter överförs till ett land utanför EU vilket inte erbjuder adekvat skydd, kan du begära en kopia av det avtal som tryggar ett adekvat skydd av dina data.

Du kan när som helst, med verkan framåt i tiden och utan nackdelar för din del, återkalla samtycken avseende kontaktuppgifter som lämnats av dig.

7.2 Rätt till invändning

Du kan begära rättelse eller begränsning av behandlingen av dina uppgifter. Vi uppfyller sådana begäranden om rättelse eller begränsning av behandlingen av dina uppgifter såvida inte sådan begränsning eller rättelse är otillåten i lagstiftningen.

7.3 Kontakt

Om du har frågor runt vår användning av dina data, om denna dataskyddspolicy eller om du vill utöva dina rättigheter, kan du när som helst kontakta oss, eller kontakta vårt dataskyddsombud direkt:

Midas Pharma GmbH
- Data Protection Officer -
Rheinstrasse 49
D-55218 Ingelheim am Rhein

E-post: dataprotection@midas-pharma.com

Ansvarig tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet som är ansvarig för Midas avseende dataskydd ("tillsynsmyndighet"):

Nationellt kommissariat för dataskydd och informationsfrihet, Rheinland-Pfalz.
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
E-post: postoffice@datenschutz.rlp.de

 

Om du har tankar runt hur dina personuppgifter behandlas av Midas, har du rätt att när som helst kontakta tillsynsmyndigheten.

 

Översikt