Villkor för användningen av denna webbplats

Såvida inte annat uttryckligen anges här, ägs allt innehåll på denna webbplats av Midas Pharma GmbH (“Midas”) och skyddas av upphovsrättslagstiftningen. Tillstånd att använda dokument från denna webbplats ges förutsatt att

  1. både copyright-meddelandet och detta tillståndsmeddelande visas,
  2. användning av sådana dokument från denna webbplats sker enbart i informativt, mediarelaterat och icke-kommersiellt eller personligt syfte och inte kopieras eller läggs in i nätverksdatorer eller sänds ut i kommersiella medier, och
  3. inga ändringar görs av dokumenten. Användning i alla andra syften är förbjuden. Vid överträdelser väcks åtal genom Midas.

 

Det ovan lämnade tillståndet inkluderar inte användning av design eller layout på webbplatsen midas-pharma.com. Element på denna webbplats skyddas av lagstiftning avseende copyright, emballage, varumärken, orättvis konkurrens och annan lagstiftning, och får inte kopieras eller efterliknas vare sig helt eller delvis. Inget varumärke, emballage, logotyp, grafik, ljud eller bild från en Midas-webbplats får kopieras eller återöverföras såvida inte detta har uttryckligen godkänts av Midas.

Rättigheter som inte uttryckligen ges här är förbehållna.

 

Varumärkesmeddelande

Designen hos logotypen “Midas” samt begreppet “Midas”, oavsett om det står i fetstil eller inte, eller används med varumärkessymbolen ®, är registrerade varumärken tillhörande Midas. Användning av dessa varumärken eller av företagsnamnet “Midas” samt företagslogotypen är uttryckligen förbjuden, förutom vad som medges här, och kan utgöra en lagöverträdelse. Rättigheter som inte uttryckligen ges här är förbehållna.

Allmän ansvarsfriskrivning

Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att inkludera korrekt och uppdaterad information på denna webbplats. Emellertid uttalar sig Midas inte om lämpligheten hos den information som finns i de dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna webbplats, oavsett ändamål. Alla sådana dokument och tillhörande grafik tillhandahålls “i befintligt skick” utan några som helst garantier. Härmed frånsäger sig Midas alla garantier och villkor avseende denna information, inklusive alla antydda garantier och villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, titel och intrång. All åtkomst och användning av innehållet sker på användarens egen risk.

De dokument och tillhörande grafik som publiceras på denna server kan ha tekniska felaktigheter eller typografiska fel. Ändringar förs in med jämna mellanrum i informationen. Midas kan komma att när som helst lägga in förbättringar och/eller ändringar i de dokument eller tjänster som beskrivs här.

Länkar till tredjeparts webbplatser

Vissa länkar på denna webbplats leder till att man lämnar Midas’ webbplats och besöker externa webbplatser. Om inte annat anges i utgivarinformationen på den externa webbplatsen, står de länkade webbplatserna inte under Midas’ kontroll, och Midas ÄR INTE ansvarigt för innehållet på en sådan länkad webbplats eller i länkar som finns på en sådan länkad webbplats, eller för ändringar eller uppdateringar av sådana webbplatser. Midas ÄR INTE ansvarigt för webcasting eller någon annan form av överföring som tas emot från en länkad webbplats. Dessa länkar tillhandahålls endast som en service och inkluderandet av länkar innebär inte att Midas stödjer den aktuella webbplatsen.

Dokument och tjänster på denna webbplats

Under inga som helst omständigheter skall Midas eller något av dess associerade företag hållas ansvarigt för eventuella särskilda, indirekta eller följdskador eller för skador oavsett slag som är ett resultat av förlust av användning, data eller vinst, oavsett om det rör sig om en avtalsåtgärd, försummelse eller annan vilseledande åtgärd, som har ursprung i eller samband med användningen eller prestanda hos dokument, tillhandahållande av eller underlåtenhet att leverera tjänster, eller information tillgänglig från denna webbplats.

 

Översikt